ADB(Asian Development bank)र गितमाता स्कुलको सङ्युक्त आयोजना मा बिपद ब्येबस्थापन योजना निर्माण गरि सोको तत्काल  प्रयोग स्वरुप simulation of earthquake नमुना भुकम्प को ब्येबस्थापन कार्यक्रम  आयोजना  भयो ।